2020-03-05

Dostępność

Kordynator do spraw dostępności

 

Koordynator do spraw dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach oraz monitorowanie zapewnienia przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator do spraw dostępności:
starszy strażak Patrycja Chomiuk
Telefon kontaktowy: 81 886 11 96
e-mail: p.chomiuk(at)straz.pulawy.pl

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.straz.pulawy.plzgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.straz.pulawy.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2019 r.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r., z powodu niezgodności lub wykluczeni wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 02.01.2023 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@straz.pulawy.pl(bez polskich znaków), tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 888 65 95. Koordynatorem do spraw dostępności jest starszy strażak Patrycja Chomiuk.

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Aby skutecznie komunikować się z naszą komendą osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

Napisać pismo i wysłać na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

ulica Lubelska 51, Kod pocztowy 24 – 100 Puławy

 

Wysłać e-mail na adres: sekretariat@straz.pulawy.pl

 

Zadzwonić na numer telefonu: 81 888 65 95

 

Wysłać faks na numer: 81 888 65 96

 

Spotkać się osobiście w tymczasowej lokalizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ulicy Mościckiego 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Elektronicznie za pomocą platformy ePUAP www.epuap.gov.pl
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczny Portal Usług Administracji Publicznej

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach na czas trwania budowy nowego budynku komendy zmieniła lokalizację i obecnie znajduje się w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym przy ulicy Mościckiego 1, 24-100 Puławy (obok Zakładów Azotowych Grupa Azoty Puławy).

 

Dojazd drogą asfaltową bez chodnika.

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością znajdują się na wprost wejścia głównego.

Wejście główne od strony parkingu.

Drzwi automatycznie otwierane.

Obsługa interesanta odbywa się na I piętrze.

Sekretariat komendy znajduje się w pokoju B-123.

W budynku znajduje się winda.

Do budynku oraz pomieszczeń zajmowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Puławach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

W budynku nie znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Miejscem uzyskania informacji dodatkowych jest punkt informacyjny znajdujący się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 81 888 65 95

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach jest możliwości skorzystania w formie zdalnego dostępu online z usług tłumacza języka migowego.

W tym celu należy wypełnić wniosek o zapewnienie tłumacza migowego, uzupełnić dane kontaktowe, wskazać metodę komunikowania się, napisać czego dotyczy sprawa oraz podać termin wizyty w urzędzie nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do urzędu.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej znajduje się elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, tekst łatwy do czytania oraz nagranie w polskim języku migowym o zakresie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zostanie zapewniona komunikacja z odpowiednim pracownikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aby polepszyć dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przedstawia plan działania.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budowa nowego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy uwzględnieniu wymagań obejmujących:

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku komendy,

zastosowanie rozwiązań architektonicznych budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku komendy z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji z budynku,

zapewnienie toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

zapewnienie instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

W zakresie dostępności cyfrowej:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zobowiązuje się uzupełniać opisy alternatywne do zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.straz.pulawy.pl

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..