2018-12-13

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15:30 - 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 888 65 95.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno – Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 888 65 95 lub (81) 880 14 89

Skargi/wnioski można składać: 

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, ul. Lubelska 51, 24-100 Puławy;
  • osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Lubelska 51 w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.pulawy.pl zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr (81) 888 65 96 
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno – Kadrową pod nr. tel. (81) 888 65 95 lub (81) 880 14 89.

Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:  imię i nazwisko wnoszącego oraz  dokładny adres do korespondencji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się