2017-11-21

Majątek w dyspozycji

Wartość majątku będącego w dyspozycji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Puławach na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

  • środki trwałe 7.102.811,62 zł.
  • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 605.930,33 zł.
  • wartości niematerialne i prawne 26.783,55 zł.